Naar de beginpagina van Mondige burger

Ze hebben er als gemeentebestuur nogal een handje van om Utrecht als voorbeeld te stellen, maar dan moeten ze ook alle aspecten meenemen die aan die besluitvorming daar vooraf is gegaan om 9 opvangcentra te realiseren.
Dáár was het college zich er terdege van bewust dat het geen hamerstuk op de agenda zou kunnen en mogen worden en dat draagvlak onder de bewoners hiervoor onontbeerlijk was, of er in ieder geval het besef er zou zijn of er moest komen, dat men zoiets node had te accepteren.

Even in het kort;
Utrecht werd in 9 regio’s verdeeld en makelaars en onroerend goedhandelaren kregen het verzoek lijsten op te stellen met beschikbare panden die aan de gestelde criteria voldeden.
Die lijsten werden aan de overlegraden in de wijken overhandigd en die gingen aan de slag om de minst storende locatie aan te geven waar men mee zou kunnen leven.
Door die adviezen van de wijkraden op te volgen was er geen tegenstand meer te verwachten.Temeer daar in samenspraak met de politie en stadsbeheer, onveilige situaties werden aangepast, voorzien van betere verlichting en daar waar nodig struiken en dergelijke werden verwijderd.

Hier wordt niets van dat Utrechtse overlegmodel overgenomen, maar domweg locaties aangewezen die toevallig beschikbaar zijn en waar vanwege het bestemmingsplan er geen bezwaarprocedure mogelijk is.
Geen veiligheids-effect-rapportage waarin de aanwezigheid van scholen, speelterreinen en bejaardentehuizen en wat dies meer zij, worden  meegewogen.

In Utrecht hanteerde men het overlegmodel, maar hier worden die locaties zonder enig overleg met de bewoners er doorheen gejast.
Dit bestuur heeft het straks helemaal aan zichzelf te wijten en kan zich er al op voorbereiden dat ze letterlijk de puinhopen van hun ondemocratische handelwijze op moet gaan ruimen.
Dus laat ze niet meer verwijzen naar het Utrechtse model, wat ze hier naar eigen goeddunken een geheel andere interpretatie hebben gegeven, dan wat de bewoners van Den Haag ooit voor ogen en voor mogelijk hebben gehouden.

Zie ook het artikel op denhaagtekijk

Nota verslavingszorg, voorbode van een stad in opstand?