Home

De 2e kamer wil een onderzoek uit laten voeren naar de besluitvorming rondom drugsgebruikersruimten in Den Haag en het (a)sociale pension in Gouda en hoe dat allemaal is gegaan en nog gaat.
 
Maar iedereen zit nu op de ander te wachten.
 
De ombudsman is dat een beetje zat en begint nu zelf een onderzoek.

de Nationale ombudsman
notitie

 

Datum: 24 januari 2006

Van: mr. J.A. Prins

Aan: de heer mr. C.G. van der Staaij

Onderwerp:

Onderzoek uit eigen beweging naar de vestiging en het functioneren van instellingen of woonvormen voor bijzondere doelgroepen.

Geachte heer Van der Staaij,

Op 29 november 2005 is de volgende motie aangenomen:

“overwegende dat de vestiging en het functioneren van instellingen/woonvormen voor bijzondere doelgroepen, zoals sociale pensions, opvang voor verslaafden, tbs-klinieken en dergelijke bij omwonenden vaak veel weerstand oproepen uit zorg over de sociale veiligheid;

overwegende dat het belangrijk is dat algemene lessen getrokken worden uit bestaande ervaringen en een helder zicht bestaat op de overwegingen waarmee uit veiligheidsperspectief rekening moet worden gehouden, en de behoorlijkheids- en zorgvuldigheidsvereisten waaraan de besluitvorming moet voldoen;

verzoekt de regering, te bevorderen dat hiernaar onafhankelijk onderzoek wordt verricht, aan de hand van een aantal praktijkgevallen, bijvoorbeeld door de Nationale ombudsman, en de Kamer hierover te informeren.”

Naar aanleiding van deze motie is de Nationale ombudsman voornemens een onderzoek in te stellen. Gelet hierop is het wenselijk om bij de indiener(s) van de motie nadere informatie te verkrijgen over hun standpunten c.q. ideeën omtrent dit onderwerp. Ter voorbereiding van de geplande bijeenkomst op donderdag 26 januari as. leg ik hierbij het volgende aan u voor.

Met een Veiligheidseffectrapportage kan vooraf duidelijk worden gemaakt welke veiligheidsrisico’s, zoals criminaliteit en hinder, overlast en verloedering, samenhangen met een ruimtelijk project of nieuw gebouw. Ter onderbouwing van de motie is door u aangegeven dat een dergelijke rapportage lang niet altijd tot het besluitvormingstraject behoort en het wenselijk is onderzoek te doen naar de onveiligheid rond specifieke voorzieningen, met als doel de verbetering van de besluitvorming, de verhoging van de veiligheid en het herstel van het vertrouwen in de overheid.

· Heeft u, naast het vorenstaande, nog andere verwachtingen bij een door de Nationale ombudsman uit te voeren onderzoek?

· Dient - naar uw mening - een onderzoek primair gericht te zijn op de realisatie van een instelling of woonvorm, primair op het functioneren van een reeds gevestigde instelling of woonvorm of in gelijke mate op beide aspecten?

· Zijn u gemeenten bekend waar een Veiligheidseffectrapportage is gebruikt bij de realisatie van een instelling of woonvorm voor bijzondere doelgroepen?

· Zijn er naast de doelgroepen ‘verslaafden’, ‘dak- en thuislozen’ en ‘tbs-ers’ nog andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ‘psychiatrische’ of ‘terminale patiënten’ te benoemen?

Door de heer Eerdmans, mede-indiener van de motie, is wat betreft de totstandkoming van instellingen of woonvormen verwezen naar praktijkvoorbeelden uit Amersfoort en Almere-Buiten.

· Zijn er bij u andere gemeenten bekend waar het besluitvormingstraject voor de realisatie van een instelling of woonvorm tot problemen heeft geleid?

· Zijn er bij u wellicht gemeenten bekend waar dit proces naar tevredenheid is verlopen?

Hoogachtend,

DE NATIONALE OMBUDSMAN,

namens deze,

mr. J.A. Prins,

senior onderzoeker