Naar de beginpagina van Mondige burger

Evaluatie gebruikersruimten nov. 2006 

Zie hier het commentaar van  de stichting BOOG.

Ervaringen van bewoners rondom het van der Vennepark

I.v.m komst Gebruikersruimte, nov 2005-nov 2006

Stichting BOOG, oktober 2006

In het algemeen hebben bewoners het van der Vennepark voorheen als een relatief veilige plek ervaren, een soort tweede huiskamer, waar een grote diversiteit aan culturen elkaar ontmoeten en elkaar respecteren in hun levensstijl.

Rondom de komst van de Gebruikersruimte aan het van der Vennepark is veel commotie ontstaan bij bewoners. Mijn taak vanuit Stichting BOOG was om gedurende een jaar initiatieven van belanghebbende bewoners te faciliteren die gericht zijn op het leefbaar maken en houden van hun eigen buurt waarbij de bewoners het vertrouwen in de buurt en zichzelf herwinnen.

Na een jaar is er vanuit de Regiegroep van der Vennepark besloten bewoners te enqueteren. Om het verhaal van een specifieke groep (de zogeheten Actiegroep) in ieder geval een plek te geven in de evaluatie rondom het van der Vennepark is vanuit de regiegroep gevraagd hun verhaal in te brengen. In onderstaand stuk heb zijn de verhalen van deze bewoners omgezet in een aantal punten.

Ervaring groep bewoners

Het gevoel met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid rondom het van der Vennepark na de komst van de Gebruikersruimte van de groep bewoners heeft voor een deel te maken met communicatie. De groep voelt zich niet gehoord, niet serieus genomen. Zij geven daarvoor een aantal redenen:

Bewoners vernamen van de komst van de Gebruikersruimte via een krantenbericht in Haagsche Courant, voordat zij als in hun ogen direct betrokkenen werden geïnformeerd.
Er zijn een twintigtal raadsleden op bezoek geweest om te praten met bewoners, met veel begrip voor de gevoelens van bewoners en de situatie. Hierdoor zijn verwachtingen bij bewoners gewekt die uiteindelijk niet gehonoreerd werden.
Er zijn enquêtes gehouden en demonstraties met 150 tot 250 bewoners gevoerd en bewoners zijn naar het stadshuis getogen om een brief (mede namens 5 scholen en de moskee) te overhandigen aan wethouder en burgemeester. Hierbij was ook pers in de vorm van radio, tv, krant aanwezig. De groep geeft aan tot op heden geen officiële reactie te hebben ontvangen op deze brief. Dezelfde brief is naar premier Balkenende en vervolgens naar minister Donner gegaan, die wel een reactie hebben gegeven: zij wezen erop dat deze kwestie de verantwoordelijkheid is van een Gemeente.
Door een incident waarbij de ramen zijn ingegooid is het Buurtpunt aan de van der Neerstraat een tijd gesloten geweest. Deze plek werd tot die tijd intensief gebruikt als ontmoetingsplek. Met name in de tijd dat de emoties hoog opliepen omtrent de mogelijke komst van de Gebruikersruimte hadden bewoners behoefte aan deze plek aan het park, om hun gevoelens te delen en het gevoel van saamhorigheid te versterken. De groep heeft begrip voor het gegeven dat er een consequentie moest worden verbonden aan dit incident. In de ervaring van de groep bewoners was het Buurtpunt echter een erg lange tijd gesloten en leek het een poging om het verzet tegen de komst van de Gebruikersruimte te breken. Naast deze punten zijn er nog een aantal specifieke ervaringen die door de groep naar voren zijn gebracht.
De redenen waarom de Gebruikersruimte aan het van der Vennepark is gekomen worden niet goed begrepen door de groep bewoners. In hun optiek was de drugsoverlast rondom het van der Vennepark nihil en rondom de Paul Krugerlaan en het Tenierplantsoen wel aanwezig.
Een aantal bewoners hebben een gevoel van onbegrip omtrent de bestemming van het gebouw waar de Gebruikersruimte is gevestigd en het waarom alternatieven niet bespreekbaar zijn.
De groep bewoners ervaart overlast door gebruikers die zich rondom het plein ophouden in de vorm van dealen, storend gedrag.
Verder ligt er een primaire zorg met name bij mensen met kinderen. Zij zien de aanwezigheid van gebruikers in de nabijheid van de speelplek als een grote zorg, omdat zij als ouders ‘de drang ervaren hun kroost te beschermen’.
Een andere zorg is de voorbeeldfunctie naar jongeren. Er hangen veel jongeren rondom het van der Vennepark. Een ruimte voor gebruikers op een plek waar jongeren zelf geen eigen ruimte hebben kan opgevat worden als een positief belonen van het gedrag van gebruikers.

Constateringen professional

Het primaire gevoel van deze groep bewoners omtrent de komst van de Gebruikersruimte wordt door de groep omschreven als pijn, teleurstelling en woede. In onderstaande punten poog ik dit gevoel en de consequenties die dit gevoel heeft voor de leefbaarheid rondom het van der Vennepark te illustreren:

Het onderliggende gevoel dat hierboven is beschreven ( het zich niet serieus genomen, niet gehoord voelen), is door het in de ogen van de bewoners ervaren gebrek aan communicatie in de loop van de tijd een eigen leven gaan leiden. Bewoners voelen zich niet gerespecteerd in hun gevoel en hun mening.
Vertrouwen tussen bewoners onderling staat onder druk, omdat bewoners op een verschillende manier omgaan met de situatie.
Vertrouwen tussen bewoners en instanties die actief zijn rondom het van der Vennepark heeft een deuk opgelopen.
Bewoners zijn in eerste instantie niet meer geneigd op een positieve manier met men hun park om te gaan wat betreft feestelijke bijeenkomsten op het park. Kleinschalige, op kinderen gerichte activiteiten worden wel geapprecieerd.
De bevolking rondom het van der Vennepark bestaat grotendeels uit bewoners met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Door de manier waarop er is gecommuniceerd is bij een aantal bewoners het gevoel van discriminatie opgewekt.