Home

Gaan we als stad straks failliet vanwege een immigrantenleger van 65+ bijstandsgerechtigden?

 
posted Sun, 13-03-11
 

Immigranten met een WAO-gat leggen onnodig beslag op onze budgetten door de laakbare houding van de SVB.

De AOW wordt opgebouwd van 15 tot 65 jaar met 2% per jaar, dat je in Nederland verblijft.

50 jaar maal 2% is 100% AOW
Diegene die minder dan 50 jaar in Nederland hebben gewoond krijgen dan een korting van 2% voor ieder jaar dat ze hier niet waren.

Het probleem is dan wel, dat als iemand  onder de bijstandsnorm komt, wij als gemeenschap dat in de vorm van aanvullende bijstand moeten bijpassen.
Dat is een ongewenste situatie.
Daarom heeft de VSB 
de inkoopregeling voor de AOW opgetuigd. 

Maar zoals met al dit soort dingen druipt de willekeur en onrechtvaardigheid er weer van alle kanten af.
Wat is er aan de hand?
In een ver verleden toen we nog postkoetsen en zo hadden, kon je als je in Nederland  kwam als immigrant, binnen 4 jaar van die regeling gebruik maken. Vanaf het moment dat je in Nederland stond geregistreerd voor de sociale verzekeringen, had je 4 jaar de tijd om dat aan te vragen.
Dat hebben ze natuurlijk nooit aan de grote klok gehangen, totdat men die termijn ging oprekken van 4 naar 10 jaar en nu zijn de rapen gaar. Nu blijken er nogal wat mensen daarvoor in aanmerking te komen, maar ook nu wordt er van je verwacht dat je dat allemaal zelf uitzoekt als immigrant.
Je komt in Nederland. Je valt op enig moment onder de sociale verzekeringswetten en natuurlijk weet een ieder dan, dat hij eens moet gaan vragen of hij niet een AOW gat aan te vullen heeft.(?)
De SVB is schromelijk tekort geschoten in haar voorlichting.
En de willekeur ook. Eerst 4 jaar en nu 10 jaar. Waarom niet onbeperkt?

We nemen het voorbeeld van iemand van nu 44 jaar die in 1995 werd genaturaliseerd.
Die geheel onwetend, nu pas hoort, nadat die 4 jaar opgerekt waren naar 10 jaar, dat die regeling er is.
Maar die grijpt er dus naast.
De persoon is van 1966 en viel in 1995 onder die sociale verzekeringswetten.

Vanaf 1995-1968- 15 jaar, is een AOW gat van 14 jaar oftewel een vermindering van 2% per jaar, totaal 28%.
Je hoeft geen rekenwonder te zijn om uit te kunnen rekenen dat die persoon straks om aanvullende bijstand komt vragen. Nog vervelender is, dat een eventueel extra pensioentje direct weer gekort wordt op die bijstandsuitkering. Als je in zo'n situatie blijkt te verkeren kap je er natuurlijk subiet mee. Waarom zou je nog 1 tel langer je af (laten) beulen. En voor wat?
Het lijkt toch wel zeer aan te bevelen dat die persoon en al die anderen straks zelf hun eigen achterstallige premies gaan betalen om voor die 100% AOW in aanmerking te kunnen komen, inplaats dat wij collectief die aanvullende bijstand gaan ophoesten.
Die persoon had met die nieuwe regeling 10 jaar de tijd, tot 2005, om dat AOW gat aan te vullen en het is nu 2010. Dat is 5 jaar te laat.|

We nemen ook nog het extreme voorbeeld van iemand die met 60 jaar naar Nederland kwam in 2006.
Dit is geen fictie, dit is een bestaande kwestie die nu in gang wordt gezet.
Die heeft dus tot 2016 de tijd om dat AOW gat aan te vullen.
En die gaat nú gebruik maken van die inkoopregeling en gaat dan al volgend jaar in 2012 met pensioen.
Die moet dan € 6.222,-  betalen aan achterstallige premies.
De AOW was zonder die inkoopregeling 219,28 per maand voor een  alleenstaande. Door het betalen van die achterstallige premies krijgt die dan € 1.067,47 per maand en dat zolang die leeft.
Het  voordeel, of eigenlijk minder nadeel, is dan € 848,19 per maand en dan zijn die € 6.222,- in het eerste jaar al terugverdiend.
Je kan met die gouden garantie, zo naar de bank om dat AOW gat te financieren.

Eigenlijk moet die hele regeling op de helling.
Ze weten van de VSB wel te melden dat iemand verzekerd is en wanneer je met pensioen gaat, maar als je verzekerd bent, gelijk aangeven dat je iets tekort komt, is er niet bij.
In wezen hoor je samen met je paspoort de factuur te krijgen voor je achterstallige premies die je voor je 65e dient te betalen.
Dan heeft iedereen betaald en omdat natuurlijk niet iedereen een gezegende leeftijd haalt, kunnen we de echte krasse knarren ook nog blijven betalen.

De VSB schermt met de dooddoener dat een ieder de wet hoort te kennen.
Dat is best, maar dan moet je die wet wel inzichtelijk maken en die informatie niet achterhouden.

De SVB schendt daardoor de norm dat een bestuursorgaan burgers met het oog op de behartiging van hun belangen actief van adequate informatie voorziet. Van belang hierbij is dat het gaat om heel belangrijke informatie die grote gevolgen heeft voor de financiële positie van iedereen die op enig moment met pensioen gaat. Het simpelweg wijzen of het feit dat iedere Nederlander de wet behoort te kennen schiet dan ook volstrekt tekort. De SVB attendeert mensen die 65 jaar worden wel spontaan op het feit dat zij een AOW pensioen moeten aanvragen. Dat kan ook voor wat betreft het AOW gat.
 

Pensioenfondsen hebben hun plicht voor het verstrekken van duidelijke informatie en overzichten jarenlang verzaakt. Of kwamen met overzichten die jaren achter liepen.
Die onsamenhangende structuur heeft de overheid ook doen besluiten om daar enige lijn in te brengen en dat resulteerde in de website
www.mijnpensioenoverzicht.nl die sinds donderdag 6 januari 2011 toegankelijk is. Op die website is voor het eerst duidelijk inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn voor de pensioengerechtigden en wordt ook voor het eerst het eventuele AOW-gat aangegeven.

Hier nog een voorbeeld van iemand met een AOW gat van 12 jaar
 volgens die website. 

 

 

 Iemand zonder AOW-gat ontvangt echter € 9.426 per jaar


 

 
100% 9426
Uit te keren 75% 7078
Gekort        25% 2348
   
Totaal minder 25%
Per jaar 2%
Minder jaren 12,5
 

Als de inkoopregeling van toepassing zou zijn, dan zou er 12,5 jaar achterstallige premie betaald moeten worden. Dat gaat dan om een bedrag van om en nabij € 2.300,-

Het is natuurlijk vreemd te moeten constateren dat iemand die zich wel op tijd weet te melden, dat bedrag mag betalen en dan verzekerd is van 100% AOW en een ander die niet voldoet aan die door de SVB opgelegde termijn, er zulk onevenredig nadeel van ondervindt.
Het komt er in het algemeen op neer dat het tekort wat het eerste jaar na pensionering ontstaat, zo goed als gelijk is aan de te betalen inkooppremie. Door dat te betalen is men dan verzekert van de extra uitkering van hetzelfde bedrag bovenop die anders gekorte AOW zolang men leeft.

 

De VSB verwijst bij klachten of bezwaar naar de rechtbank. Maar je moet je natuurlijk nooit laten verleiden tot het gebruikelijke spelletje waarbij de burger aan het kortste eind trekt.

Als een burger bijvoorbeeld bezwaar aantekent tegen een in zijn ogen ten onrechte genomen besluit, krijgt hij dat besluit nooit meer van tafel.
Het is een typisch Nederlands spelletje en het is heel simpel.
Laten we de primaire beslissing besluit a noemen.
Daar ga je als burger tegen in beroep.
Op dat bezwaar volgt beslissing b.
Als je vervolgens bij de rechters komt, is het maximale resultaat dat je als burger kunt bereiken vernietiging van besluit b.
De burger gaat dan juichend naar huis, maar het houdt alleen maar in dat diegene die het besluit genomen heeft, een nieuwe beslissing op bezwaar moet nemen.
En ondertussen blijft besluit a onaangetast.
Sterker nog, die is al lang in werking getreden.
Ook al krijg je zes keer beslissing b vernietigd, dat verandert helemaal niets.

 

Professor Tak. De overheid en de kansloze burger.

Dus vergeet die gang naar de rechter. Er dienen klachten gestuurd te worden naar de Nationale Ombudsman.